ການເຄື່ອນໄຫວຂອງວິທະຍາໄລ

ພິທີມອບຮັບໃບຢ້ອງຢໍໃຫ້ຄູ-ອາຈານ

 

 

ພິທີມອບຮັບໃບຢ້ອງຢໍໃຫ້ນັກຮຽນ-ນັກສຶກສາ

 

 

ພິທີເປີດວິທະຍາໄລ

 
Clock
 
Google Maps
 
ວິທະຍາໄລເຕັກນິກ ແຂວງວຽງຈັນ  

 ຕາມດຳລັດຂອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງສຶກສາທິການແລະກິລາສະບັບເລກ ທີ 707/ສສ.ຈຕ 2010 ລົງວັນ ທີ່ 25 ເດືອນ 05 ປີ 2010 ວ່າດ້ວຍ ການຍົກລະດັບໂຮງຮຽນຂື້ນເປັນວິທະຍາໄລ ເຊິ່ງໄດ້ຈັດພິທີປະກາດ ເປັນວິທະຍາໄລ ເຕັກນິກ ແຂວງວຽງຈັນໃນ ວັນທີ 17 ເດືອນ 12 ປີ 2012 ໃນເມື່ອກ່ອນແມ່ນໄດ້ຍ້າຍມາຈາກໂຮງຮຽນການຊ່າງເມືອງ ໂພນ ໂຮງ ມາເປັນໂຮງຮຽນການຊ່າງ ແຂວງວຽງຈັນ ແລະ ໄດ້ປ່ຽນ ມາເປັນ ໂຮງຮຽນ ເຕັກນິກແຂວງ ວຽງຈັນໃນປີ 1998 ໂດຍໃ%